Convocatòria Assemblea extraordinària.

         

     Bàsquet Proa – Sant Medir

En Joan Franco i Coll, amb DNI número 37370013-G, com a secretari de la S.E. Sant Medir, entitat sense ànim de lucre dedicada a la pràctica i el foment del bàsquet, i en nom d’aquesta

CERTIFICO

Que en la reunió de Junta Directiva celebrada el dia 19 de març de 2018, s’ha acordat la convocatòria d’assemblea extraordinària per al proper dia 23 d’abril de 2018, a les 20:00 hores.

El punt únic de l’ordre del dia de l’Assemblea serà l’elecció de la nova Junta Directiva del Club.

El cens electoral quedarà exposat al taulell d’anuncis del Poliesportiu i constarà dels socis que tenen dret a vot, en trobar-se al corrent de pagament del carnet de soci al dia d’aquesta convocatòria.

 

 

 

 

Barcelona, 22 de març de 2018

S. E. SANT MEDIR

Passatge Toledo, 10-12 08014 – Barcelona

Telèfon i fax: 934 32 80 92

Web: http://www.basquetproasantmedir.com